Türkün Yüce Tarihi | Genel Kültür - Tarih Sitesi

ucuncu murat

Üçüncü Murat
turkunyucetarihi.tr.gg
III. Murat Han.jpg
Adı : III. Murat
Doğum tarihi : 4 Temmuz 1546
Doğum yeri : Manisa.Bozdağı yaylağı
Babası : II. Selim
Annesi : Nûrubanû Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 22 Aralık 1574
Tahta çıktığında yaşı : 28 yaş, 6 ay
Saltanatının sonu : 16 Ocak 1595
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 21 yıl
Ölüm tarihi : 16 Ocak 1595
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul, Sinan Paşa (İncili) Köşkü
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Ayasofya, III. Murat türbesi.
Valilikleri : Akşehir (1558-1561), Manisa (1562-1574)
Devri : Yükselme devri

Dönemin olayları
III. Murat, babası II. Selim’in ölümü üzerine tahta çıktı. Tahta çıktığında 1.100.000 altın cülus dağıttı (22 Aralık).-1574

II. Selim ve Nizâm-ı Âlem’e kurban edilen beş oğlu defnedildi (23 Aralık).-1574

Nişancı Feridun Ahmet Bey tarafından kaleme alınan, 1299-1575 tarihleri arası Osmanlı padişahlarının mektuplarını, fermanlarını içeren “Münşeât-us-Selâtin’’ (2 cilt) adlı eser tamamlanıp padişaha takdim edildi (22 Ocak).-1575

Osmanlı-Venedik barış anlaşması yenilendi.Venedik Cumhuriyeti, cülus tebriki olarak III. Murat’a 54.000 duka altını verdi (8 Ağustos).-1575

El Raken Savaşı.-1576

İran Şahı I. Tahmasb’ın ölümü üzerine İran’da karışıklıklar çıktı (21 Mayıs)-1576

Osmanlı-Avusturya Antlaşması sekiz yıl süreyle uzatıldı (1 Ocak).-1577

Osmanlı-Lehistan Barış Antlaşması imzalandı (30 Temmuz). Böylece, Lehistan Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu himayesine girdi.-1577

İstanbul’daki Azapkapı Camii’nin yapımı tamamlandı.-1577

Alman din adamı ve gezgin Salomon Schweigger, Alman elçilik heyetiyle birlikte İstanbul’a geldi (1 Ocak).-1578

Osmanlı tarihinin en büyük denizcilerinden Piyâle Mehmet Paşa, yedi yıl da ikinci vezir olarak hizmet ettikten sonra öldü.-1578

Kanunî Sultan Süleyman’ın biricik kızı ve Veziriazam Rüstem Paşa’nın karısı Mihrimah Sultan vefat etti.-1578

İran’da Şah I. Tahmasb’ın ölümü üzerine doğu sınırlarımızdaki karışıklıkları önlemek üzere Lala Mustafa Paşa, komutasındaki orduyla Şirvan ve Gürcistan seferine çıktı (28 Nisan).-1578

Çıldır Savaşı (9 Ağustos).-1578

Osmanlı-İran Savaşı (1578-1590).-1578

Tiflis, Osmanlı topraklarına katıldı (24 Ağustos). Kral ve halk, önceden şehri terk ettiğinden Tiflis’e kan dökülmeden girildi. Tiflis beylerbeyliğine, Kastamonu Sancakbeyi Mehmet Bey, paşa unvanıyla tayin edildi.-1578

Koyungeçidi Savaşı (9 Eylül).-1578

Ereş Kalesi’nin fethi üzerine Şirvan işgal edildi. Böylece bütün Kafkasya, Osmanlı hakimiyet ve nüfuzuna alındı.-1578

İstanbul’da ilk gözlemevi kuruldu.-1578

Gürcistan’daki İmerethi Krallığı ve Guria Prensliği, teslim olup Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını bildirdi (11 Kasım).-1578

Üç gün üç gece süren I. Şamahı Muharebesi, Özdemiroğlu Osman Paşa’nın zaferiyle sonuçlandı (11 Kasım).-1578

II. Şamahı Savaşı (27 Kasım).-1578

Asker arasındaki bozgunculuk propagandası nedeniyle Özdemiroğlu Osman Paşa, Şirvan’ı tahliye edip Şamahı’dan Demir-Kapu’ya (Derbend) hareket etti.-1579

Osmanlı-İngiliz ticari ve siyasi münasebetlerinde ilk adım atıldı; İngiliz ticaret gemilerinin, Türk limanlarına kendi bayraklarıyla gelebilecekleri tebliğ edildi (Mart 1579).-1579

Gürcilerden yardım gören Safevîler, Tiflis’i kuşattı (30 Mart).-1579

Çok zor şartlar altında kalan Tiflis, Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa komutasında 12.000 kişilik yardım kuvvetinin gelmesiyle muhasaradan kurtuldu (1 Ağustos).-1579

Kars Kalesi’nin ardından Kars şehrinin yapımı 58 günde tamamlandı (22 Eylül).-1579

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, III. Murat’ın gizli buyruğuyla, Bosnalı bir derviş tarafından hançerlenerek şehit edildi (12 Ekim).-1579

Sokullunun öldürülmesi üzerine, ikinci vezir Semiz Ahmet Paşa sadrazamlığa getirildi (13 Ekim).-1579

Semiz Ahmet Paşa’nın vefatı ile Lala Mustafa Paşa, Vekil-i Saltanat unvanıyla sadarete getirildi (28 Nisan).-1580

Lala Mustafa Paşa, bir rivayete göre zehir içerek intihar etti (7 Ağustos).-1580

Sadarete Koca Mustafa Paşa getirildi (25 Ağustos).-1580

Safevîler, Kanunî Sultan Süleyman Devrindeki sınırlar esas alınmak kaydıyla barış teklifinde bulundu. Bu teklif kabul edilmedi. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın görevlendirdiği Kırım prenslerinden Gazi Giray, 18.000 kişilik düşman kuvvetlerini imha ederek 40 gün kuşatma altında kalan Bakû’yu kurtardı (7 Ocak).-1581

Fransızlara üçüncü kez kapitülasyon izni verildi. Buna göre, İngilizler dışında, Türk limanlarına girecek bütün yabancı gemilere Fransız bayrağı çekme mecburiyeti getirildi ( 6 Temmuz).-1581

III. Murat’ın oğlu Şehzade Murat için 57 gün süren ve Osmanlı tarihinde eşi görülmemiş sünnet şenlikleri yapıldı. Bu düğünde hüner gösterenler Yeniçeri Ocağı’na kaydedildi ve Ocak yasaları ilk defa ihlâl edilip bozulmaya başladı.-1582

İkinci vezir Kanijeli Siyavuş Paşa sadrazamlığa getirildi (24 Aralık).-1582

İngiltere Krallığı’nın ilk elçisi İstanbul’a ulaştı (29 Mart).-1583

Doğuya takviye olarak gönderilen kuvvetlerden Rumeli askerlerinin, Şirvan ve Dağıstan Serdarı Özdemiroğlu Osman Paşa’yı, dinlemeyerek ihtiyatsızca düşman üzerine saldırmaları sonucu Niyazâbâd bozgunu yaşandı (24 Nisan).-1583

Özdemiroğlu Osman Paşa, kuzeye doğru ilerlemekte olan 50.000 kişilik Safevi ordusunu Meş’ale Savaşı’nda bozguna uğrattı (11 Mayıs).-1583

Şehzade Mehmet (III. Mehmet), Manisa valiliğine tayin edildi (17 Aralık).-1583

Özdemiroğlu Osman Paşa, İstanbul’dan aldığı yardımcı kuvvetlerle Kırım Hanı II. Mehmet Giray’ı yenip Kırım meselesini halletti.Daha sonra İstanbul’a geldi. Gelişinde halkın sevgi gösterileriyle karşılanıp padişah III. Murat’tan büyük ilgi gördü. Bu ilgiyi çekemeyen bazı devlet adamları, askeri, Osman Paşa aleyhine ayaklandırma teşebbüsünde bulundu. Bu yüzden Veziriazam Kanijeli Siyavuş Paşa azledilip yerine Özdemiroğlu Osman Paşa getirildi (28 Temmuz).-1584

Özdemiroğlu Osman Paşa, gönderdiği kuvvetlerle Kırım isyanını yeniden bastırdı (18 Aralık).-1584

Türk minyatür sanatçısı Nakkaş Osman, ünlü eseri Hünername’yi tamamladı.-1584

II. Selim’ın kızı Sokullu Mehmet Paşa’nın karısı Esma Sultan öldü (7 Ağustos). Ayasofya’daki II. Selim Türbesi’ne defnedildi.-1585

Abvâr Savaşı (21 Eylül).-1585

Tebriz Savaşı (24 Eylül).-1585

Neheng Savaşı (15 Ekim).-1585

Fahusfene Savaşı (25 Ekim)-1585

Şenbi Gazan Savaşı (28 Ekim).-1585

Osmanlı tarihinin en büyük kahramanlarından Kafkasya Fatihi Özdemiroğlu Osman Paşa öldü. Cenazesi Diyarbakır’a ***ürülerek Kurşunlu Cami yakınındaki türbesine defnedildi (28-29 Ekim)-1585

Acısu Savaşı (30 Ekim).-1585

Hadım Mesih Paşa’nın istifası üzerine, veziriazamlığa ikinci kez Kanijeli Siyavuş Paşa getirildi (15 Nisan).-1586

Turna Çayırı Savaşı.-1586

Safevî veliahtı Hamza Mirza, hançerlenerek öldürüldü.-1586

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa ( Uluç Ali Paşa) öldü. Cenazesi, Mimar Sinan’ın eseri olan İstanbul Tophane Camii’ndeki türbesine defnedildi (21 Haziran).-1587

Ahıska Beyliği, Osmanlılara bağlandı (7 Ekim).-1587

En büyük Osmanlı mimarı Koca Sinan (Mimar Sinan) 98 yaşında vefat etti. Süleymaniye Camii’nin yanındaki türbesine gömüldü (8-9 Nisan).-1588

Aras Irmağı kenarında Safevî ordusu mağlûp edildi (29 Eylül).-1588

Osmanlı tarihinde “Beylerbeyi Vak’ası’’ adıyla anılan ilk yeniçeri ayaklanması sonucu Veziriazam Siyavuş Paşa azledilip yerine ikinci kez Koca Sinan Paşa getirildi (2 Nisan).-1589

Ferhat Paşa (İstanbul) Barışı (21 Eylül).-1590

Osmanlı-Avusturya barışı, sekiz yıl süreyle yenilendi (29 Kasım).-1590

Sakarya Nehri-Sapanca Gölü-İzmit Körfezi arasında bir kanal açılması konusunda ferman çıktı (6 Mart) ve daha sonra bu karardan vazgeçildi (11 Nisan).-1591

Koca Sinan Paşa azledildi;Şark Serdarı Ferhat Paşa veziriazamlığa getirildi (1 Ağustos).-1591

Sinan Paşa Köşkü yapıldı.-1591

Azledilen veziriazam Ferhat Paşa’nın yerine üçüncü kez Kanijeli Siyavuş Paşa getirildi.-1592

Avusturya imparatoru, Osmanlı-Avusturya barışının Türkler tarafından bozulduğu gerekçesiyle haracın kesildiği bildirildi (Ekim).-1592

Osmanlı sarayının tören yaşamında önemli yeri olan Yalı Köşkü’nün yapımı tamamlandı.-1592

Batıl inançlar yüzünden ilk sadaret değişikliği yapıldı. Veziriazam Siyavuş Paşa, “uğursuz’’luğundan dolayı azledilip yerine Koca Sinan Paşa üçüncü kez veziriazamlığa getirildi.-1593

Cerrahpaşa Camii ve Külliyesi açıldı.-1593

Kulpa Savaşı (20 Haziran).-1593

Sadrazam Koca Sinan Paşa, Avusturya seferine çıktı (19 Temmuz).-1593

Bespirem Kalesi teslim alındı (6 Ekim).-1593

Palota Kalesi teslim alındı (14 Ekim).-1593

İstolni-Belgrad Savaşı (4 Kasım).-1593

Avusturya, Gran (Usturgon) ve Hatvan kalesi kuşatmalarını kaldırdı (1 Haziran).-1594

Tata Kalesi teslim alındı (17 Temmuz).-1594

Saint-Marton kalesi teslim alındı (29 Temmuz).-1594

Yanık (Raab) kalesi kuşatıldı (7 Ağustos); Kırım Hanı Gazi Giray orduya katıldı (11 Ağustos) ve kalesi teslim alındı (27 Eylül).-1594

Papa kalesi fethedildi (3 Ekim).-1594

16 Ekim’deki Komorn Kalesi kuşatması kaldırıldı (22 Ekim).-1594

Osmanlı ordusu Budin’e döndü (28 Ekim).-1594

Erdel, Eflâk ve Boğdan’da voyvodaları, Türklere karşı Papalık makamı tarafından hazırlanan “Kutsal İttifak’’a katıldı (5 Kasım).-1594

Eflâk ve Boğdan’da Müslümanlar kılıçtan geçirildi (13 Kasım).-1594

Eflâl ordusu, İbrail kalesine saldırıp kenti yaktı (1 Ocak).-1595

Onikinci Osmanlı Padişahı III. Murat öldü (15-16 Ocak).-1595
Kaynak:www.turkhackteam.net


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
Toplam 475416 ziyaretçi (850780 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=